Mjerenje U-koeficijenta


Koeficijent prolaska topline (U-koeficijent) – informacija o toplinskom toku U [W/m2K], koji prolazi kroz pojedini materijal.


Primjena :

Na postojećim građevinama gdje se ne zna točna konstrukcija građevine mjerenjem IN-situ dobiva se koeficijent prolaza topline (U-koeficijent).


Propisi :

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09), čl. 7, Tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama propisani su: najveći dopušteni koeficijenti prolaska topline pojedinih građevnih dijelova omotača zgrade.

HRN EN 832:2000 Toplinske značajke zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje – Stambene zgrade (EN 832:1998)

HRN EN ISO 6946:2002 Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrada – Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline – Metoda proračuna (ISO 6946:1996;EN ISO 6946:1996)


Uvjeti prihvatljivosti :

U Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama propisane su najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline, U [W/(m²·K)], građevnih dijelova novih zgrada, malih zgrada (AK < 50m²) i nakon zahvata na postojećim zgradama.


Zašto naručiti ispitivanje?

U praksi se na novim građevinama uslijed gradnje i na postojećim građevinama prilikom renoviranja pojavljuju greške:

  • – Koriste se jeftiniji materijali s lošijim energetskim svojstvima
  • – Ugrađuju se skupi materijali s vrlo dobrim svojstvima, ali opet, ne poštuju se pravila struke. Nepravilnom kombinacijom pojedinih materijala ne dobivaju se željeni rezultati.

Naprimjer: Na zid (velike toplinske provodljivosti) postavlja se toplinska izolacija (male toplinske provodljivosti) u svrhu zadržavanja topline. Ljepilo je potrebno nanositi uz cijeli rub izolacijske ploče (zarobi se zrak između ploče i zida), međutim, ljepilo se nanosi na pojedina mjesta ploče (radi uštede materijala) što dovodi do strujanja zraka između izolacije i zida te intenzivnog hlađenja stijenke zida. Nisu dobiveni željeni rezultati iako je stranka uvjerena da jesu pošto je kupila skupu i dobru izolaciju.

Ukoliko se nije izvodio kvalitetan nadzor gradnje, u fazi gotove građevine nemoguće je vidjeti ove nedostatke bez adekvatnog ispitivanja i mjerenja U-koeficijenta In-situ.